Informace pro oznamovatele protiprávního jednání oznámeného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti SEACOMP s.r.o.

ÚVODNÍ INFORMACE

Společnost SEACOMP s.r.o., IČO: 25509861, se sídlem Talichova 644/54, Kohoutovice, 623 00 Brno (dále jen „společnost“), vede vnitřní oznamovací systém a zajišťuje ochranu oznamovatelů na základě právních povinností uložených společnosti jako tzv. povinnému subjektu podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále také jen „ZOCH“).

K zajištění plnění povinností ZOCH byla společností vydána závazná Směrnice o řešení oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů (dále také jen „směrnice“).

KDO MŮŽE OZNÁMENÍ O PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ PODAT

Oznamovatelem, který může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti, je každá fyzická osoba, která vykonává nebo vykonávala pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost a oznámení podává v tomto pracovním kontextu jako:

  1. a) zaměstnanec/zaměstnankyně společnosti, který/která pro společnost vykonává práci v pracovním poměru anebo na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce,
  2. b) bývalý zaměstnanec/bývalá zaměstnankyně společnosti,
  3. c) osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti dobrovolnickou činnost,
  4. d) osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti odbornou praxi nebo stáž.

Společnost v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) ZOCH vyloučila možnost přijímání oznámení od osob dle § 2 odst. 3) písm. c), d), e) f), g), a j) a dále dle § 2 odst. 4) ZOCH.

MOŽNÉ ZPŮSOBY PODÁNÍ OZNÁMENÍ O PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ

Oznámení o protiprávním jednání lze v rámci vnitřního oznamovacího systému u společnosti podat v souladu s požadavky ZOCH následujícími způsoby:

  1. a) písemně v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu: brysa@seacomp.cz;
  2. c) ústně – na telefonním čísle +420 608 736 650;
  3. d) osobně po dohodě s příslušnou osobou; v tomto případě musí příslušná osoba oznámení přijmout osobně od oznamovatele v přiměřené lhůtě, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Fyzická osoba má právo na ochranu oznamovatele podle ZOCH a dle této směrnice, pokud:

  1. a) jsou v souvislosti s jejím oznámením splněny podmínky podle ZOCH a uvedené směrnice a pokud
  2. b) má tato osoba oprávněné důvody se domnívat, že jí oznámené informace byly v době oznámení pravdivé a že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání.

Za vědomě nepravdivé oznámení může být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.

KDO JE PŘÍSLUŠNOU OSOBOU K PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ OZNÁMENÍ

K přijetí oznámení, k posuzování jeho důvodnosti a k dalšímu souvisejícímu postupu v rámci vnitřního oznamovacího systému je oprávněna výhradně příslušná osoba.

Příslušnými osobami u společnosti jsou:

pan Mgr. David Bryša, MBA

Tel. +420 539 030 660, e-mail: david.brysa@seacomp.cz

DALŠÍ KANÁLY A MOŽNOSTI PRO PODÁNÍ OZNÁMENÍ O PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ

Oznámení lze při splnění zákonných podmínek podat rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti a/nebo přímo u příslušného orgánu veřejné moci, tj. u Policie ČR, státního zastupitelství a/nebo u věcně příslušných orgánů státní správy dle jejich působnosti (např. Česká inspekce životního prostředí, Úřad pro ochranu osobních údajů apod.). To platí, za podmínek stanovených ZOCH, pro všechny osoby dle § 2 odst. 3) a 4) ZOCH. V tomto případě oznámení přijímá, prošetřuje a posuzuje Ministerstvo spravedlnosti nebo jiný příslušný orgán veřejné moci na této adrese: https://oznamovatel.justice.cz