Integrovaný systém IMS

Společnost SEACOMP s.r.o. je dynamicky se rozvíjející ryze česká společnost, působící od svého založení v oboru softwarových služeb orientovaných na design, vývoj, implementaci a údržbu rozsáhlých informačních systémů (IS).

Vedení společnosti SEACOMP s.r.o. si uvědomuje prvořadý význam budování a následného udržení kvalitních obchodních vztahů se svými zákazníky a obchodními partnery, postavenými na důvěře, solidnosti a spokojenosti.

SEACOMP s.r.o. má rozsáhlé a hluboké zkušenosti a znalosti v oblasti své činnosti. Společnost využívá pro svoji činnost výhradně vlastní pracovníky. Široké odborné, praktické a profesní zkušenosti vlastních pracovníků je zárukou vysoké kvality všech prováděných prací a dodržování všech sjednaných termínů v průběhu realizace zakázek.

Společnost SEACOMP s.r.o. si svojí dosavadní činností vybudovala u odběratelů a obchodních partnerů velmi vysoký kredit, uvedenou skutečnost dokládá velký počet realizovaných zakázek, získaných v celé řadě případů v rámci náročných výběrových řízení.

Cílem rozhodnutí managementu společnosti SEACOMP s.r.o. o zavedení integrovaného systému managementu v souladu s ustanovením norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001 je další zdokonalení a zlepšení služeb svým zákazníkům, zvýšení efektivity fungování firmy včetně operativních reakcí na požadavky trhu a zejména potřeby zákazníků, zvýšení celkového objemu realizovaných zakázek a upevnění svého postavení na trhu.

SEACOMP s.r.o. při všech svých činnostech dbá důsledně na ochranu životního prostředí a minimalizaci potenciálních negativních dopadů na jeho jednotlivé složky.

Management společnosti SEACOMP s.r.o. si plně uvědomuje existenci rizik v oblasti bezpečnosti informací a proto dbá důsledně na ochranu informací před širokou škálou hrozeb pro zachování kontinuity podnikání, minimalizuje v maximální míře pravděpodobnost poškození podniku a maximalizuje návratnost investic a podnikatelských příležitostí

K naplnění stanovené politiky se zavazuje management společnosti SEACOMP s.r.o. neustále zdokonalovat a zlepšovat efektivitu integrovaného systému managementu. K tomu vedení společnosti získalo účast, úsilí a odpovědnost všech zaměstnanců společnosti, bude rozvíjet neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim půjde příkladem.

Politiku integrovaného systému managementu bude organizace SEACOMP s.r.o. sdělovat všem osobám pracujícím pro nebo jménem organizace a všem osobám při výkonu pracovních a souvisejících činností a dále osobám, které se s vědomím organizace pohybují na našich pracovištích nebo v našich prostorách a budeme ji uplatňovat i u dodavatelů produktů a služeb a externích zdrojů.

Politiku integrovaného systému managementu bude organizace SEACOMP s.r.o. vhodnými způsoby stanovenými v dokumentaci sdělovat veřejnosti, orgánům státní správy a samosprávy a zákazníkům.

– Certifikát ISO 9001 CZ  (PDF)
– Certifikát ISO 14001 CZ (PDF)
– Certifikát ISO 27001 CZ (PDF)